Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP-2020/003852

14.02.2020

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Hýľov, 044 12 Hýľov 21

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 1 ks orecha - vyschnutý rastúceho na parcele KN-C č. 390 v k. ú. Hýľov, 1 ks jedle rastúcej na parcele KN-C č. 50 v k. ú. Hýľov, 1 ks borovice rastúcej na parcele KN-C č. 320 v k. ú. Hýľov a 1 ks borovice rastúcej na parcele KN-C č. 300/1 v k. ú. Hýľov z dôvodu zasahovania drevín do budovy resp. miestnej komunikácie.

Žiadosť doručená dňa: 13. 02. 2020

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomne na adresu Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hroncova 13, 041 70 Košice alebo elektronickou formou (e-podanie) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.