Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP-2020/003451

10.02.2020

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: MONTRÚR s.r.o. Medená 21, 040 17 Košice

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 2 ks listnatých drevín a 200 m2 krovia rastúcich na pozemkoch regista „E“ parcely č. 2008 a 2009/1 v k. ú. Medzev z dôvodu výstavby líniovej stavby – VN a NN elektrické vedenie k domovu dôchodcov.

Žiadosť doručená dňa: 06. 02. 2020

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomne na adresu Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hroncova 13, 041 70 Košice alebo elektronickou formou (e-podanie) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.