Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP-2020/003405

10.02.2020

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Marta Drotárová, 044 11 Skároš

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 2 ks listnatých drevín – vyschnuté a 200 m2 krovia rastúcich na pozemku regista „C“ parcela č. 781/10 v k. ú. Skároš z dôvodu vyčistenia pozemku – trvalý trávny porast od krovia.

Žiadosť doručená dňa: 05. 02. 2020

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomne na adresu Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hroncova 13, 041 70 Košice alebo elektronickou formou (e-podanie) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.