domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-KS-OSZP 2020/012267

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,, zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konanie:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Ing. Peter Hreus, Húskova 3, 040 23 Košice
Ing. Katarína Štefušová, Húskova 3, 040 23 Košice

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 3 ks smrek obyčajný na parcele KN-C č. 62/27 v k. ú. Košické Hámre. Dôvodom výrubu je, že dreviny sú napadnuté škodcami, nachádzajú sa v bezprostrednej blízkosti chaty, ako aj susednej nehnuteľnosti. Predstavujú nebezpečenstvo pre osoby pohybujúce sa po pozemkoch a taktiež ohrozujú aj majetok obyvateľov.

Žiadosť doručená dňa: 7.9.2020

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do pracovných 5 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou forma na Okresný úrad Košice-okolie, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hroncova 13, 041 70 Košice alebo elektronickou formou (e-podanie autorizované) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.