hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

ou-gl-oszp-2024/000664

  OK R E S N Ý    Ú R A D    G E L N I C A

Odbor starostlivosti o životné prostredie

ul. Hlavná 1, Gelnica

 

 

Váš list číslo/zo dňa                                Naše číslo                                                 Vybavuje/linka                             Gelnica
                     9.5.2024                             OU-GL-OSZP- 2024/000664                     RNDr. Demková /0961745711    9.5.2024

 

 

 

Vec
Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane

prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného konania:

Žiadosť: Súhlas na výrub drevín
Žiadateľ: Obec Nálepkovo, Stredný riadok 1, 053 33 Nálepkovo

Predmet žiadosti:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa §-u 47 ods. 3 zák. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

v znení neskorších predpisov v k. ú. Nálepkovo, spolu 3 ks drevín v druhovej skladbe agát biely (Robinia pseudoacatia L.).
Dreviny tvoria súčasť verejnej zelene v obci a rastú na pozemku parc. č. C-KN 763/2 (zastavaná plocha) v k. ú. Nálepkovo vo

vlastníctve Obce Nálepkovo.

Podľa údajov v žiadosti dreviny sa nachádzajú v areály zdravotného strediska, kde svojím nevyhovujúcim zdravotným stavom ohrozujú

osoby aj nehnuteľnosti tu stojacie.

 

Žiadosť bola doručená dňa: 9.5.2024

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo

elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

 

 

                                                                                                                                 Ing. Milan Turzák
                                                                                                                                   vedúci odboru