hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-gl-oszp-2024/000618

  OKRESNÝ ÚRAD GELNICA 

Odbor starostlivosti o životné prostredie

ul. Hlavná 1, 056 01 Gelnica

 

 

Váš list číslo/zo dňa                                                           Naše číslo                                               Vybavuje/linka                                                  Gelnica
                         12.4.2024                                                  OU-GL-OSZP- 2024/000618                  RNDr. Demková /0961745711                         16.4.2024

 

 

Vec
Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny)

oznamujeme začatie nasledovného konania:

Žiadosť: Súhlas na zásah do biotopu
Žiadateľ: BK-Tel, Urbánkova 70, 040 01 Košice

Predmet žiadosti: žiadosť o súhlas na zásah do biotopu európskeho významu LK 1 Nížinné a podhorské kosné lúky podľa § 6 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z.

o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v k. ú. Mníšek nad Hnilcom. Zásah do biotopu európskeho významu sa predpokladá v súvislosti

s výstavbou oporného vytyčovacieho bodu elektronickej komunikácie vrátane elektrickej prípojky k nemu, s názvom stavby: „Oporný a vytyčovací bod

nadzemného vedenia elektronickej komunikačnej siete O2 Slovakia s. r. o. -71618/GLMNH Mníšek nad Hnilcom.“

 

Žiadosť bola doručená dňa: 12.4.2024

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (demkova. )

záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

 

                                                                      

 

                                                                                                                                                                              Ing. Milan Turzák

                                                                                                                                                                                 vedúci odboru