hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OÚ-GL-OSZP- 2024/000582

 

OKRESNÝ ÚRAD GELNICA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

ul. Hlavná 1, 056 01 Gelnica

 

 

Váš list číslo/zo dňa                                       Naše číslo                                             Vybavuje/linka                                        Gelnica
28.3.2024                                                        OÚ-GL-OSZP- 2024/000582                Mgr.Kubovčíková /0961745713           2.4.2024

 

 

Vec
Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

V súlade s §-om 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny)

oznamujeme začatie nasledovného konania:

Žiadosť: Súhlas na výrub drevín
Žiadateľ: Obec Hrišovce, Hrišovce č. 67, 053 51

Predmet žiadosti:
žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, rastúcich mimo lesa podľa §-u 47 ods. 3 zák. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

v k. ú. Hrišovce

v zastavanom území obce Hrišovce spolu 4 ks drevín nasledovne:

1 ks smrek obyčajný (Picea abies) na parcele č. C-KN 6 (zastavaná plocha) v k. ú. Hrišovce
1 ks pagaštan konský (Aesculus hippocastanum) na parcele č. C-KN 21/1 (zastavaná plocha a nádvorie) v k. ú. Hrišovce
1 ks čerešňa vtáčia (Prunus avium ) na parcele č. C-KN 20 (záhrada) v k. ú. Hrišovce,
1 ks tuja západná (Thuja occidentalis)na parcele č. C- KN 6 (zastavaní plocha) v k. ú. Hrišovce

Nutnosť výrubu bola zdôvodnená v žiadosti na vydanie súhlasu na výrub vyššie uvedených drevín, podľa povahy prípadu t. j. zlým zdravotným stavom drevín,

resp. poškodením s následkom vysychania, estetickou vadou.

 

Žiadosť bola doručená dňa: 28.03.2024

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou

alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

 

 

                                                                                                                                                            Ing. Milan Turzák

                                                                                                                                                              vedúci odboru