hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-GL-OSZP-2024/000562

  O K R E S N Ý   Ú R A D   G E L N I C A 

Odbor starostlivosti o životné prostredie

ul. Hlavná 1, 056 01 Gelnica

 

 

Váš list číslo/zo dňa                                  Naše číslo                                              Vybavuje/linka                                      Gelnica
                   11.3.2024                               OU-GL-OSZP- 2024/000562                 RNDr. Demková /0961745711              5.4.2024
Vec
Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

 

 

V súlade s § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny)

oznamujeme doručenie podania, týkajúceho sa plánovaného výrubu drevín v ochrannom pásme 240 kV a 400kV elektrického vedenia v k. ú. Hrišovce

na vedení V408 medzi podpernými bodmi 454 až 455 v prevádzke Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy a. s. so sídlom Mlynské nivy 59A, Bratislava.

Ohlásená činnosť je plánovaná v jarných mesiacoch roku 2024 a 2025.

Žiadateľ: Pikolo s.r.o., Haniska 106, 044 57 Haniska

Predmet oznámenia :

Oznámenie spoločnosti Pikolo, s.r.o., Haniska 106, 044 57 Haniska tunajšiemu úradu o zámere odstránenia náletových drevín a súvislých krovitých porastov

z ochranného pásma telekomunikačného vedenia organizáciou oprávnenou na túto činnosť, vyplývajúc z osobitných predpisov (t. j. zákona č. 251/2012 Z. z.

o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Oznamovaná činnosť sa bude vykonávať za účelom zabezpečenia bezpečnosti a spoľahlivej prevádzky

elektronických zariadení.

V súlade s § 82 ods. 3 zákona OPaK zverejňujeme toto oznámenie a podotýkame, že sa nejedná o správne konanie do ktorého je možné sa v záujme byť účastníkom

konania prihlasovať.

 

 

Oznámenie bolo doručené dňa: 11.3.2024.
E-mail : valeria.demkova@minv.sk

                                                                                                                                                     Ing. Milan Turzák
                                                                                                                                                      vedúci odboru