hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-GL-OSZP- 2024/000503

Oznámenie č. OU-PT-OSŽP-2021/000373-002

Zverejnenie oznámenia súlade s § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o plánovanom výrube drevín, ktorý je nevyhnutné vykonať z dôvodov podľa osobitných predpisov.

Okresnému úradu Poltár, odboru starostlivosti o životné prostredie, príslušnému orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „tunajší úrad“) bolo doručené oznámenie podľa § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“).

Termín doručenia oznámenia tunajšiemu úradu: 07. 04. 2021.
Oznamovateľ: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica, identifikačné číslo 36 022 047 03.
Povinnosť vyplývajúca z osobitného predpisu: zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.
Lokalita plánovaného výrubu: katastrálne územie: Kalinovo, breh vodného toku Slatinka, v r. km 11,40 – 11,75.

Podľa § 81 ods. 2 písm. m) zákona o ochrane prírody a krajiny sa všeobecné predpisy o správnom konaní, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov s výnimkou ustanovení o miestnej príslušnosti nevzťahujú na konanie podľa § 47 ods. 8 zákona o ochrane prírody a krajiny.

OKRESNÝ ÚRAD GELNICA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
ul. Hlavná 1, 056 01 Gelnica

 

Váš list číslo/zo dňa: 1.3.2024
Naše číslo: OU-GL-OSZP- 2024/000503
Vybavuje/linka: RNDr. Demková /0961745711
Gelnica: 22.3.2024

 

Vec
Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

V súlade s § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny)

oznamujeme doručenie podania, týkajúceho sa plánovaného výrubu drevín v druhovej skladbe breza, buk, smrek a krovitých porastov

v ochrannom pásme telekomunikačného vedenia, v rozsahu 6 m od osi telekomunikačného vedenia na obe strany , trasovaného od :

 

  1. telekomunikačnej stavby na parcele č. E –KN 304/1 v k. ú. Henclová smer Závadka
  2. telekomunikačnej stavby na parcele č. E –KN 304/1 v k. ú. Henclová smer Zahajnícka cesta

 

Žiadateľ: RUPKKI s.r.o
ul. Iliašovská 33
053 11 Smižany

 

Predmet oznámenia :

Oznámenie spoločnosti RUPKKI s.r.o., Iliašovská 33, Smižany tunajšiemu úradu o zámere odstránenia náletových drevín a súvislých krovitých porastov

z ochranného pásma telekomunikačného vedenia organizáciou oprávnenou na túto činnosť, vyplývajúc z osobitných predpisov (t. j. zákona č. 452/2021 Z. z.

o elektronických komunikáciách § 21 ods. 2 b) Oznamovaná činnosť sa bude vykonávať za účelom zabezpečenia bezpečnosti a spoľahlivej prevádzky

elektronických zariadení.

V súlade s § 82 ods. 3 zákona OPaK zverejňujeme toto oznámenie a podotýkame, že sa nejedná o správne konanie do ktorého je možné sa v záujme

byť účastníkom konania prihlasovať.

Oznámenie bolo doručené dňa: 1.3.2024.
E-mail : valeria.demkova@minv.sk

Ing. Milan Turzák
vedúci odboru

a