hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

ou-gl-oszp 2024/000406

 

Okresný úrad Gelnica

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

UL. HLAVNÁ 1, 056 01 GELNICA

 

 

Váš list číslo/zo dňa       Naše číslo                           Vybavuje/linka                                      Gelnica

30.1.2024           OÚ-GL-OSZP- 2024/000406         Mgr.Kubovčíková /0961745713        31.1.2024

Vec
Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

V súlade s §-om 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny)

oznamujeme začatie nasledovného konania:

Žiadosť: Súhlas na výrub drevín
Žiadateľ: Mesto Gelnica, Banícke námestie 4, 056 01 Gelnica

Predmet žiadosti:
žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa §-u 47 ods. 3 zák. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

v k. ú. Gelnica nasledovne :

spolu 9 ks drevín, z toho 3 ks smrek pichľavý (Picea pungens), 4 ks smrek obyčajný (Picea abies), tuja západná (Thuja occidentalis), lipa malolistá (Tilia cordata),

rastúcich na pozemku parc. č. C-KN 549 (ostatná plocha) v E-KN 2439/11 v k. ú Gelnica.
Dôvodom žiadosti o výrub je podľa žiadateľa potreba uvoľnenia zelenej plochy pre budúce zriadenie plánovaného parkoviska na parc. č. C-KN 549 (ostatná plocha).

Žiadosť bola doručená dňa: 30.1.2024

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou ()

záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

Ing. Milan Turzák
vedúci odboru