hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-GL-OSZP-2023/408

  O K R E S N Ý   Ú R A D  G E L N I C A

Odbor starostlivosti o životné prostredie

ul. Hlavná 1, 056 01 Gelnica

 

Váš list číslo/zo dňa      Naše číslo                 Vybavuje/linka                        Gelnica
1.2.2023    OU-GL-OSZP- 2023/000408    RNDr. Demková /0961745711   2.2.2023

 

 

Vec
Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného konania:

Žiadosť: Súhlas na výrub drevín
Žiadateľ: Kolonial Košice a. s., Bačíkova 5, Košice – Staré mesto
v zastúpení JUDr. Jánom Gabštúrom, .Za priekopou 183/31, 040 01 Košice

Predmet žiadosti:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín a krovitých porastov, rastúcich mimo lesa podľa §-u 47 ods. 3 zák. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v k. ú. Stará Voda.
Výrub sa žiada pre spolu 1617 ks drevín v druhovej skladbe (breza previsnutá, topoľ osikový, smrek obyčajný, jelša ) a súvislých krovitých porastov v celkovej výmere 251 700 m2, ktoré rastúna pozemkoch parc. č. C-KN 4834/6 (trvalý trávnatý porast) a C-KN 4834/7(trvalý trávnatý porast) vo výlučnom vlastníctve žiadateľa.
Žiadosť je odôvodnená nutnosťou vyčistenia TTP pozemku od náletových drevín a krovia pre využitie pozemku na poľnohospodárske účely podľa zákona o ochrane PPF.
Žiadosť bola doručená dňa: 1.2.2023

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

 

 

                                                                               Ing. Milan Turzák
                                                                                vedúci odboru