hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-GL-OSZP-2023/000891

OKRESNÝ ÚRAD GELNICA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
ul. Hlavná 1, 056 01 Gelnica

 

Váš list číslo/zo dňa 1.9.2023
Naše číslo OU-GL-OSZP- 2023/000891
Vybavuje/linka RNDr. Demková /0961745711
Gelnica 7.9.2023

Vec
Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného konania:

Žiadosť: Súhlas na výrub dreviny
Žiadateľ: Ing. Maroš Seňo, Kalinovská 10, 040 22 Košice

Predmet žiadosti: Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub spolu 1 ks dreviny na pozemku parcela č. C-KN 3698/294 (zastavaná plocha) v k. ú. Jaklovce, podľa §-u 47 ods. 3 zák. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov nasledovne :

1 ks dreviny, druh smrek obyčajný, na pozemku mimo zastavaného územia obce Jaklovce, na pozemku ktorý je vo výlučnom vlastníctve žiadateľa.

Nutnosť výrubu dreviny bola v žiadosti zdôvodnená jeho mohutnosťou s výškou viac ako 20 m, ktorá sa nachádza v tesnej blízkosti stavby, pričom vzniká riziko poškodenia stavby i jeho statiky, predovšetkým pri nepriaznivom počasí, kedy by sa strom mohol zlomiť resp. vyvráti.

Žiadosť bola doručená dňa: 5.9.2023

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

Ing. Milan Turzák
  vedúci odboru