hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-GL-OSZP-2023/000891

  OKRESNÝ   ÚRAD   GELNICA

Odbor starostlivosti o životné prostredie

ul. Hlavná 1, 056 01 Gelnica

 

 

Váš list číslo/zo dňa                          Naše číslo                                Vybavuje/linka                            Gelnica
                    1.9.2023                       OU-GL-OSZP- 2023/000891    RNDr. Demková /0961745711    7.9.2023

 

Vec
Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

(ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného konania:

 

Žiadosť: Súhlas na výrub dreviny
Žiadateľ: Ing. Maroš Seňo, Kalinovská 10, 040 22 Košice

Predmet žiadosti: Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub spolu 1 ks dreviny na pozemku parcela č. C-KN

3698/294 (zastavaná plocha) v k. ú. Jaklovce, podľa §-u 47 ods. 3 zák. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody

a krajiny v znení neskorších predpisov nasledovne :

1 ks dreviny, druh smrek obyčajný, na pozemku mimo zastavaného územia obce Jaklovce, na pozemku

ktorý je vo výlučnom vlastníctve žiadateľa.

Nutnosť výrubu dreviny bola v žiadosti zdôvodnená jeho mohutnosťou s výškou viac ako 20 m,

ktorá sa nachádza v tesnej blízkosti stavby, pričom vzniká riziko poškodenia stavby i jeho statiky,

predovšetkým pri nepriaznivom počasí, kedy by sa strom mohol zlomiť resp. vyvráti.

 

Žiadosť bola doručená dňa: 5.9.2023

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

 

 

                                                                                                      Ing. Milan Turzák
                                                                                                        vedúci odboru