hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-GL-OSZP-2023/00004

O K R E S N Ý   Ú R A D   G E L N I C A

Odbor starostlivosti o životné prostredie

ul. Hlavná 1, 056 01 Gelnica

 

Váš list číslo/zo dňa         Naše číslo               Vybavuje/linka                         Gelnica
28.12.2022       OÚ-GL-OSZP- 2023/000004 RNDr. Demková /0961745711 16.1.2023

 

 

Vec
Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného konania:

Žiadosť: Súhlas na zásah do biotopu
Žiadateľ: Lesy SR š. p. OZ Východ, Jovická 2, 048 01 Rožňava

Predmet žiadosti:

Žiadosť o vydanie súhlasu na zásah do biotopu európskeho významu Ls1.4 Horské jelšové lužné lesy (91EO*) podľa §-u 6 ods. 2 a súčasne žiadosť o súhlas na zásah do mokrade podhorské kosné lúky podľa §-u 6 ods. 5 zák. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov .
Podľa údajov v žiadosti k zásahu do biotopu dôjde na pozemkoch parc. č. C-KN 1750/6, 1752/1, 1753/1, 1755/1, 1777/14, 2715/1 a 2804/1 v k. ú. Smolník v súvislosti s výstavbou vodnej stavby s názvom „ Protipožiarna nádrž Bystrý potok“ na Bystrom potoku v rkm 7,2.

Žiadosť bola doručená dňa: 28.12.2022

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

 

 

 

                                                                                   Ing. Milan Turzák
                                                                                      vedúci odboru