hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-GL-OSZP-2022/1079

  O K R E S N Ý   Ú R A D   G E L N I C A

Odbor starostlivosti o životné prostredie

ul. Hlavná 1, 056 01 Gelnica

 

Váš list číslo/zo dňa         Naše číslo                       Vybavuje/linka                 Gelnica
14.11.2022    OU-GL-OSZP- 2022/001097 RNDr. Demková /0961745711    7.12.2022

 

Vec
Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného konania:

Žiadosť: Súhlas na výrub dreviny
Žiadateľ: Dalibor Blažek, Borová 3345/35, 010 07 Žilina 7

Predmet žiadosti: Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny rastúcej mimo lesa podľa §-u 47 ods. 3 zák. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v k. ú. Jaklovce :

1 ks dreviny druh breza previsnutá (Betula pendula),rastúcej na pozemku parc. č.      C-KN 3698/194 (zastavaná plocha) v k. ú. Jaklovce v nezastavanom území obce Jaklovce. Nutnosť výrubu drevín bola zdôvodnená vyschnutými a padajúcimi konármi mohutnej a vysokej dreviny, čím vzniká ohrozenie zdravia ľudí a vzniku škody na majetku.

Žiadosť bola doručená dňa: 14.11.2022

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

 

 

                                                                           Ing. Milan Turzák
                                                                             vedúci odboru