hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU -GL-OSZP-2022/000944

  O K R E S N Ý    Ú R A D   G E L N I C A

Odbor starostlivosti o životné prostredie

ul. Hlavná 1, 056 01 Gelnica  

 

 

 

Váš list číslo/zo dňa            Naše číslo                       Vybavuje/linka            Gelnica
  19.9.2022    OU-GL-OSZP- 2022/000867   RNDr. Demková /0961745711 22.9.2022

Vec
Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného konania:

Žiadosť: Súhlas na výrub drevín
Žiadateľ: Úrad košického samosprávneho kraja,
               nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice

Predmet žiadosti: žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa
§-u 47 ods. 3 zák. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v k. ú. Margecany nasledovne :

spolu 10 ks v druhovej skladbe 4 ks topoľ osikový (Populus tremula), 5 ks breza bradavičnatá (Betula verrukosa) a borovica lesná (Pinus sylvestris) a súčasne výrub krovitých porastov o výmere 425 m2, (hrab, javorovec jaseňolistý, lieska, javor mliečny) rastúcich na pozemkoch parc. č. C-KN 2256/4 (zastavaná plocha) v k. ú. Margecany, v nezastavanom území obce. Nutnosť výrubu drevín bola zdôvodnená uskutočnením líniovej stavby: „Margecany – komunikácia pre cyklistov a peších“ .

Žiadosť bola doručená dňa: 19.9.2022

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

 

 

 

                                                                            Ing. Milan Turzák
                                                                              vedúci odboru