hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-GL-OSZP-2022/000846

  Okresný úrad Gelnica

Odbor starostlivosti o životné prostredie

ul. Hlavná 1, 056 01 Gelnica

 

Vec

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie správneho konania:

vo veci vydania rozhodnutia podľa § 13 ods. 7 v spojení s § 26 ods. 5 a § 65a ods. 2 písm. i) zákona o OPaK o určení podmienok náhodnej ťažby na LC Stará Voda, v JPRL 355b0, ktorého obhospodarovateľom sú Lesy SR š. p. Organizačná zložka OZ Východ, ul. Jovická 2, 048 01 Rožňava, s objemom ťažby 200 m3.

Žiadateľ: Správa NP Slovenský raj, Štefánikovo nám. 9, 052 01 Spišská Nová Ves

Predmet konania:začatie konania podľa ustanovenia § 13 ods. 7 v spojení s § 26 ods. 5 a § 65a ods.2 písm. i) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny o určení podmienok vykonania náhodnej ťažby na základe doručeného podnetu organizácie ochrany prírody, t. j. Správy Národného parku Slovenský raj (ďalej len „organizácia ochrany prírody“) zo dňa 27.7.2022, v lesnom celku Stará Voda, na parcele č. C-KN 5475/1 v k. ú. Švedlár, obhospodarovateľom ktorého sú Lesy SR š. p., OZ Východ, ul. Jovická 2, 048 01 Rožňava s požadovaným objemom ťažby 200 m3.

Podnet doručený dňa: 27.7.2022

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (valeria.demkova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

 

                                                                   Ing. Milan Turzák
                                                                     vedúci odboru