hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-GL-OSZP-2022/000257

  O K  R E S N Ý    Ú R A D    G E L N I C A

Odbor starostlivosti o životné prostredia

ul. Hlavná 1 056 01 Gelnica

 

Váš list číslo/zo dňa                               Naše číslo                                       Vybavuje/linka                            Gelnica
                     20.1.2022                          OU-GL-OSZP- 2022/000257          RNDr. Demková /0961745711   20.1.2022

 

 

Vec
Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon

o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného konania:

Žiadosť: Súhlas na výrub drevín
Žiadateľ: SVB-bytový dom Tehelná 4, 056 01 Gelnica

Predmet žiadosti:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny borovica lesná (Pinus sylvestris), rastúcej mimo lesa podľa §-u 47 ods. 3

zák. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v k. ú. Gelnica.
Drevina tvorí súčasť verejnej zelene (sídliskovej zelene) v meste a rastie na pozemku parc. č. C-KN 456 (zastavaná plocha,

ktorý je vo vlastníctve Mesta Gelnica.

Žiadosť je odôvodnená poškodzovaním fasády objektu a tienením obytných priestorov v dôsledku vysokého vzrastu dreviny.

Mesto Gelnica ako vlastník pozemku vydal k výrubu súhlas listom zo dňa 6.12.2021

Žiadosť bola doručená dňa: 20.1.2021

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo

elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

 

 

                                                                                                                                         Ing. Milan Turzák
                                                                                                                                           vedúci odboru