hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-GL-OSZP-2022/00001

  O K R E S N Ý   Ú R A D  G E L N I C A

Odbor starostlivosti o životné prostredie

ul. Hlavná 1, 056 01 Gelnica

 

 

Váš list číslo/zo dňa                         Naše číslo                                 Vybavuje/linka                             Gelnica
                     29.12.2021                  OU-GL-OSZP- 2022/000001    RNDr. Demková /0961745711    19.1.2022

 

 

Vec
Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon

o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného konania:

Žiadosť: Súhlas na výrub drevín
Žiadateľ: Obec Margecany, Obchodná 3, 055 01 Margecany

Predmet žiadosti:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa §-u 47 ods. 3 zák. 543/2002 Z. z. o ochrane

prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v k. ú. Margecany, spolu 7 ks drevín v druhovej skladbe (tuja západná,

borovica lesná, smrek obyčajný...).

Dreviny tvoria súčasť verejnej zelene v obci a rastú na pozemkoch parc. č. C-KN 95/1(E-KN 70243) zastavaná plocha

vo vlastníctve SVP š. p., OZ Košice, C-KN 95/1 (E-KN 386/300) zastavaná plocha vo vlastníctve Obce Margecany, C-KN 1693

(ostatná plocha) vo vlastníctve Obce Margecany a C-KN 128/1 (ostatná plocha) vo vlastníctve Obce Margecany v k. ú. Margecany.

Žiadosť tvorí sumár drevín, ktoré sa majú vyrúbať v rámci rekultivácie a obnovy parku pri Pomníku padlých, kde sa uplatní

nová koncepcia výsadby.

Žiadosť bola doručená dňa: 29.12.2021

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo

elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

 

 

                                                                                                                            Ing. Milan Turzák
                                                                                                                             vedúci odboru