hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-GL-OSZP-2021/001088

   O k r e s n ý   ú r a d   G e l n i c a

odbor starostlivosti o životné prostredie

ul. Hlavná 1, 056 01 Gelnica

 

 

Váš list číslo/zo dňa                           Naše číslo                                      Vybavuje/linka                              Gelnica
                     18.11.2021                    OU-GL-OSZP- 2021/001088         RNDr. Demková /0961745711     24.11.2021

Vec
Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej

len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného konania:

 

Žiadosť: Súhlas na výrub drevín
Žiadateľ: Mgr. Pavol Lukáš a manž. Mgr. Alena Lukášová, Prakovce 33, 055 62 Prakovce 11

Predmet žiadosti:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub spolu 7 ks drevín, rastúcich mimo lesa podľa §-u 47 ods. 3 zák. 543/2002 Z. z.

o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v k. ú. Prakovce.
Ide o prestárle dreviny, rastúce na pozemku parc. č. C-KN 1146 (orná pôda) vo vlastníctve žiadateľov, s obvodmi

kmeňov 40 a viac cm (meraným vo výške 130 cm nad zemou), v druhovej skladbe 6 ks borovica lesná a 1 ks breza previsnutá.

             

Žiadosť bola odôvodnená blízkosťou NN elektrického vedenia a zasahovaním do zariadení VSD a. s.

v čase nepriaznivých poveternostných podmienok.

 

Žiadosť bola doručená dňa: 8.11.2021

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou

alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

 

                                                                                                    Ing. Milan Turzák
                                                                                                      vedúci odboru