hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-GL-OSZP-2021/000814

 

Váš list číslo/zo dňa                             Naše číslo                                             Vybavuje/linka                           Gelnica
                     21.7.2021                        OU-GL-OSZP- 2021/000814                RNDr. Demková /0961745711   23.7.2021

Vec
Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

(ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného konania:

Žiadosť: Súhlas na výrub drevín
Žiadateľ: Ing. Dušan Hatala a Ľubica Hatalová, ul. Levočská l, Košice

Predmet žiadosti:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub spolu 5 ks drevín, rastúcich mimo lesa podľa §-u 47 ods. 3 zák. 543/2002 Z. z.

o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na pozemku parc. č. C-KN 3698/393 (zastavaná plocha) v k. ú.

Jaklovce.

Ide o dreviny v druhovej skladbe 1 ks borovica lesná (Pinus sylvestris), l ks breza previsnutá (Betula pendula),

2 ks dub letný Quercus rubra) a 1 ks javor mliečny (Acer platanoides) s obvodmi kmeňov (meranými vo výške 130 cm)

nad 40 cm.

Uvedené dreviny rastú na pozemkoch vo vlastníctve žiadateľov.

Žiadosť bola odôvodnená skutočnosťou, že sú prekážkou na odstavnej ploche.

Žiadosť bola doručená dňa: 20.7.2021

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou

alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

 

 

                                                                                                      Ing. Milan Turzák
                                                                                                      vedúci odboru