domovská stránka
ikona Instagram Instagram | ikona Facebook Facebook | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-GL-OSZP-2021/000388

  O K R E S N Ý   Ú R A D   G E L N I C A

odbor starostlivosti o životné prostredie

ul. Hlavná 1, 056 01 Gelnica

 

 

Váš list číslo/zo dňa                              Naše číslo                                        Vybavuje/linka                               Gelnica

                     19.2.2021                         OU-GL-OSZP- 2021/000388            RNDr. Demková /0961745711     22.2.2021

 

 

 

Vec
Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon

o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného konania:

 

Žiadosť: Súhlas na výrub dreviny
Žiadateľ: Anton Vološin a manž. Zdenka. Prakovce 325

Predmet žiadosti:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub spolu 8 ks drevín, rastúcich mimo lesa podľa §-u 47 ods. 3 zák. 543/2002 Z. z. o ochrane

prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v k. ú. Prakovce.
Ide o dreviny druhu borovica lesná (Pinus sylvestris), breza previsnutá (Betula pendula) topoľ osikový (Populus tremula) s obvodmi

kmeňov nad 80 cm (meranými vo výške 130 cm).

             

Uvedené dreviny rastú na pozemku parc. č. C-KN 1152/1 (orná pôda) v k. ú. Prakovce, ktorý je v podielovom spoluvlastníctve žiadateľov.
Žiadosť bola odôvodnená vysokým vekom drevín, ich značnou výškou a obavou z ohrozenia resp. poškodenia majetku

vplyvom nepriaznivých poveternostných podmienok v priestore využívanom pre voľnočasové aktivity.

Žiadosť bola doručená dňa: 19.2.2021

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo

elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

 

 

                                                                                                  Ing. Milan Turzák
                                                                                                    vedúci odboru