domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-GL-OSZP-2020/000755

  OKRESNÝ   ÚRAD GELNICA

odbor starostlivosti o životné prostredie

ul. Hlavná 1, 056 01 Gelnica

 

 

Váš list číslo/zo dňa                         Naše číslo                                                Vybavuje/linka                                                        Gelnica
                     7.10.2020                    OU-GL-OSZP- 2020/000755                   RNDr. Demková /0961745711                               9.10.2020

 

 

Vec
Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody

a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného konania:

Žiadosť: Súhlas na výrub drevín
Žiadateľ: Obec Hrišovce, 053 51 Hrišovce

Predmet žiadosti:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa §-u 47 ods. 3 zák. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení

neskorších predpisov v k. ú. Hrišovce v rôznej druhovej skladbe (javor, tuje...) a krovín prevažne druh lieska .
Všetky dreviny tvoria súčasť verejnej zelene v obci a rastú na pozemkoch parc. č. C-KN 6 (zastavaná plocha), C-KN 7 (zastavaná plocha),

C-KN 24 (ostatná plocha) a C-KN 73 (ostatná plocha – cintorín) v k. ú. Hrišovce, ktoré sú vo vlastníctve Obce Hrišovce.
Žiadosť tvorí sumár drevín a krovitých porastov vo výmere cca 600m2, ktorý zahŕňa požiadavky na estetizáciu verejných priestranstiev

v obci a zamedzenie poškodzovania hrobových miest na miestnom cintoríne. Výrubom sa sleduje periodická obnova verejnej zelene v obci.

 

Žiadosť bola doručená dňa: 7.10.2020

 

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

 

 

                                                                                                                                                                      Ing. Milan Turzák
                                                                                                                                                                        vedúci odboru