hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Nová web stránka

O K R E S N Y   Ú R A D   G E L N I C A

Odbor starostlivosti o životné prostredie

ul. Hlavná 1, 056 01 Gelnica    

Váš list číslo/zo dňa            Naše číslo         Vybavuje/linka                           Gelnica
22.9.2022     OU-GL-OSZP- 2022/000954   RNDr. Demková /0961745711  22.9.2022

 

 

Vec
Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného konania:

Žiadosť: Súhlas na výrub drevín
Žiadateľ: Peter Kandra, Oĺše 449/5, 055 01 Margecany

Predmet žiadosti: žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa §-u 47 ods. 3 zák. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v k. ú. Jaklovce nasledovne :

spolu 49 ks drevín v druhovej skladbe jelša lepkavá (Alnus glutinosa), topoľ osikový (Populus tremula), vŕba biela (Salix alba), hrab obyčajný (Carpinus betulus), breza previsnutá (Betula pendula) a borovica obyčajná (Pinus sylvestris) a súčasne výrub krovitých porastov o výmere 30 m2, rastúcich na pozemkoch parc. č. E-KN 3526, 3520, 3519, 3527, 3528, 3536 a 3537 v k. ú. Jaklovce, v nezastavanom území obce. Nutnosť výrubu drevín bola zdôvodnená nutnosťou zosúladenia skutkového stavu pozemku, vyčistenie pozemku a jeho skultúrnenie pre jeho ďalšie využitie na poľnohospodárske účely.

Podotýkame, že žiadateľ upravil svoju pôvodnú žiadosť zo dňa 24.8.2022 o nové skutočnosti.

Upravená žiadosť bola doručená dňa: 16.9.2022

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

 

 

                                                                                       Ing. Milan Turzák
                                                                                         vedúci odboru