Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Nová web stránka

17.03.2020

  O K R E S N Ý   Ú R A D   G E L N I C A

Odbor starostlivosti o životné prostredie

ul. Hlavná 1, 056 01 Gelnica

 

Váš list číslo/zo dňa              Naše číslo                 Vybavuje/linka                  Gelnica
       11.3.2020   OU-GL-OSZP- 2020/000342 RNDr. Demková /0961745711 16.3.2020

 

Vec

Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov(ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného konania:

Žiadosť: Súhlas na výrub drevín
Žiadateľ: Ľubomír a Alena Matzová, Gelnica, Tehelná 7/6

Predmet žiadosti:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 3 ks drevín rastúcich mimo lesa podľa ust. §-u 47 ods. 3 zák. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na pozemku parcela č. E-KN 2461 (zastavaná plocha) v k. ú. Gelnica.
Dreviny druhu smrekovec opadavý, určené na výrub, rastú na pozemku vo vlastníctve Mesta Gelnica a ten sa nachádza v jeho zastavanom území. Mesto Gelnica ako vlastník predmetného pozemku s výrubom súhlasí, za podmienok uvedených v liste zo dňa 2.3.2020
Dôvodom výrubu drevín je poloha t. j. rast vo svahu, úrovňovo nad garážami, čo ich poškodenie a súčasne povinnosť čistenia poľnohospodárskeho pozemku od náletových drevín.

Žiadosť bola doručená dňa: 10.3.2020

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

 

 

                                                                                     Ing. Milan Turzák

                                                                                       vedúci odboru