hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Nová web stránka

  O K R E S N Ý   Ú R A D    G E L N I C A

Odbor starostlivosti o životné prostredie

ul. Hlavná 1, 056 01 Gelnica

 

Váš list číslo/zo dňa          Naše číslo                   Vybavuje/linka                 Gelnica
22.9.2022         OÚ-GL-OSZP- 2022/000954 RNDr. Demková /0961745711 22.9.2022

 

 

Vec
Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného konania:

Žiadosť: Súhlas na výrub drevín
Žiadateľ: RNDr. Lenka Škarbeková, Gelnica, u. Banícka 58, 056 01 Gelnica

Predmet žiadosti: žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa §-u 47 ods. 3 zák. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v k. ú. Gelnica nasledovne :

spolu 5 ks drevín v druhovej skladbe breza previsnutá (Betula pendula), rastúcich na pozemkoch parc. č. C-KN 1040/2 a 1042/3 v k. ú. Gelnica, v zastavanom území mesta Gelnica. Nutnosť výrubu drevín bola zdôvodnená ohrozovaním majetku a osôb padajúcimi konármi prestárlych a poškodených drevín, ktorých zdravotný stav je nevyhovujúci.

 

 

Žiadosť bola doručená dňa: 22.9.2022

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

 

 

                                                                 Ing. Milan Turzák
                                                                   vedúci odboru