hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-SN-OSZP-2020/004494

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny:

Žiadateľ: LESY Slovenskej republiky, š. p., OZ Prešov, IČO: 36038351
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov

Predmet žiadosti: súhlas na výrub stromov v druhovej skladbe smrek obyčajný (Picea abies) 82 ks, smrekovec opadavý (Larix decidua) 5 ks, ktoré rastú na pozemku parc. č. C-KN 2287/1 - trvalý trávny porast v k. ú. Smižany, evidovaný na LV č. 1070, umiestnený mimo zastavaného územia obce, v lokalite Turník, v zóne C Národného parku Slovenský raj, kde platí tretí stupeň ochrany v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny.

Odôvodnenie žiadosti: stromy poškodené mechanicky, vyvrátené, polámané (5 ks SC), po napadnutí podkôrnikom, alebo aktívne chrobačiare (53 ks SM + 29 ks SM), ohrozujú zdravie a bezpečnosť osôb a zdravotný stav okolitých lesných porastov.

Žiadosť doručená dňa: 28. 01. 2020

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou formou na Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikovo námestie 5, 052 01 Spišská Nová Ves alebo elektronickou formou (e-podanie) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.