Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KE-OSZP3-2019/059287

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme prejednanie nasledovného správneho konania:


Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub 1 ks stromu rastúceho na pozemku parc. č. 7075/42, kat. úz. Terasa, vo vlastníctve mesta Košice.
Žiadateľ: SPRÁVA MESTSKEJ ZELENE V KOŠICIACH, Rastislavova 79, 040 01 Košice
Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 1 ks stromu druhu smrek pichľavý/Pincea pungens s obvodom kmeňa 65 cm meraným vo výške 130 cm od zeme, rastúcom na pozemku parc. č. 7075/42, kat. úz. Terasa, vo vlastníctve mesta Košice.
Dôvodom výrubu stromov je to, že strom sa nachádza v zelenom pásme, kde sú inžinierske siete (vodovod, plynovod, elektrokábel a slaboprúd). Plynovodné potrubie priemeru 150 mm prechádza priamo pod uvedeným stromom. Korene stromu viditeľne ohrozujú plynovodnú a vodovodnú prípojku.


Žiadosť doručená dňa: 14.11.2019

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (adriana.krall@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.