Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TV-OSZP-2019/014745/3

03.12.2019

 

VEC: Upovedomenie o začatom správnom konaní v zmysle § 82 ods. 7 zákona NR SR
č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.
žiadateľ: SVP, š.p., OZ Košice, Správa povodia Bodrogu, M.R.Štefánika 484/25, 075 34 Trebišov
predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub ks dreviny, v druhovej skladbe topoľ biely., rastúcej na parcele KN-C č. 2182 k.ú. Leles, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria. Ako dôvod výrubu žiadateľ uvádza: .Výrub je potrebné zrealizovať z dôvodu ohrozenia majetku, keďže predmetný strom rastie v bezprostrednej blízkosti napájacej linky 22 kv, ktorí slúži pre stožiarovú transformačnú stanicu 22/0,4 kV, 1 x 50kVA. Jedná sa o vzrastlý strom, ktorý v prípade vyvrátenia resp. spadnutia hrubých konárov spôsobí značné škody na majetku správcu vodných tokov a VSD, a.s.. Rez hrubých konárov sa už v minulosti realizoval, ale aj napriek tomu dochádza k olamovaniu konárov,z toho dôvodu je potrebné zrealizovať výrub celého stromu, aby sa predišlo značným škodám na majetku a prípadne ohrozeniu života a zdravia ľudí.
žiadosť doručená: 27.11.2019

V zmysle § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní na adrese: Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, M.R. Štefánika 32, 075 01 Trebišov, alebo na oszp.tv@minv.sk.