Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Nová web stránka

12.09.2019

 

VEC: Upovedomenie o začatom správnom konaní v zmysle § 82 ods. 7 zákona NR SR
č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.
žiadateľ: TOKAJ&CO, s.r.o., 076 82 Malá Tŕňa 202
predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 15 ks drevín a krovitých porastov o rozlohe 3500 m2.,rastúcich na parcelách KN-C č. 737/1,737/2, 738/3, 735/3, 735/2, 735/1, 738/2, 738/1, 380/1 v k.ú. Malá Tŕňa. Ako dôvod výrubu žiadateľ uvádza vyčistenie z dôvodu plánovanej výsadby nového vinohradu ( schválený projekt na výsadbu), jeho oplotenia a výstavby parkoviska.
žiadosť doručená: 09.09.2019

V zmysle § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní na adrese: Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, M.R. Štefánika 32, 075 01 Trebišov, alebo na oszp.tv@minv.sk.