hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-SN-OSZP-2019/016287

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny:

Žiadateľ: Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy

Predmet žiadosti: súhlas na výrub stromov v počte 2 ks tuja západná (Thuja occidentalis), ktoré rastú na mestskom cintoríne, na pozemku parc. č. C-KN 9/1 - ostatná plocha v k. ú. Spišské Vlachy, v Pamiatkovej zóne Spišské Vlachy, 1 ks smrek pichľavý (Picea pungens), 6 ks tuja západná (Thuja occidentalis), 1 ks borovica lesná (Pinus sylvestris), ktoré rastú pred Domom smútku, na pozemku parc. č. C-KN 10/3 - zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. Spišské Vlachy, v Pamiatkovej zóne Spišské Vlachy, a 1 ks borovica lesná (Pinus sylvestris), ktorá rastie na ul. Štúrova, na pozemku parc. č. C-KN 1751/2 - zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. Spišské Vlachy.
Predmetné pozemky sú umiestnené v zastavanom území mesta, vo vlastníctve mesta, evidované na LV č. 1, v prvom stupni ochrany v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny.
Dôvodom žiadosti na výrub je zhoršený zdravotno-biologický stav, ide o dreviny s krátkodobou vekovou perspektívou, nevhodný druh do daného prostredia – realizácia novej výsadby v rámci projektu „Zelené obce Slovenska“.

Žiadosť doručená dňa: 21.11.2019

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (oszp.sn@minv.sk, zofia.gmucova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.