hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-SN-OSZP-2019/016204

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny:

Žiadateľ: Obec Smižany, Námestie M. Pajdušáka 1341/50, 053 11 Smižany

Predmet žiadosti: súhlas na výrub 1 ks stromu borovica čierna (Pinus nigra), ktorá rastie na pozemku parc. č. C-KN 240/1 - zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. Smižany, vo vlastníctve obce Smižany.
Odôvodnenie žiadosti: borovica čierna sa nachádza v tesnej blízkosti bytového domu s. č. 1314 na ul. Nálepkova 11 v obci Smižany, pri zadnom východe z bytového domu; korunou tieni, zasahujú do okien a znepríjemňuje život obyvateľom bytového domu. Výrub stromu pred bytovým domom bol daný na podnet vlastníkov bytov Nálepkova 1314/11, ktorí výrub prerokovali a schválili na schôdzi bytového domu dňa 5. 11. 2019.

Žiadosť doručená dňa: 19. 11. 2019

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (, zofia.gmucova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.