hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-SN-OSZP-2019/016198

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny:

Žiadateľ: Obec Bystrany, Bystrany 121, 053 62 Bystrany

Predmet žiadosti: súhlas na výrub stromov v počte a v druhovej skladbe 1 ks smrekovec opadavý (Larix decidua) a 2 ks vŕba sp. (Salix), ktoré rastú na pozemku parc. č. C-KN 552/1 - zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. Bystrany, v areáli Základnej školy, s. č. 13.
Predmetný pozemok je umiestnený v zastavanom území obce, vo vlastníctve obce, evidovaný na LV č. 1, v prvom stupni ochrany v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny.
Žiadosť o výrub stromov je zdôvodnená zlým zdravotným stavom; v prípade nepriaznivého poveternostného počasia (prudký vietor, zaťaženie snehom) hrozí ohrozenie zdravia a života žiakov a zamestnancov školy a škody na majetku (konáre zasahujú strechu pavilónu B základnej školy).

Žiadosť doručená dňa: 18. 11. 2019

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou (, zofia.gmucova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.