hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-SN-OSZP-2019/015837

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na aplikáciu chemických látok a hnojív, najmä pesticídov, toxických látok, priemyselných hnojív a silážnych štiav pri poľnohospodárskej, lesohospodárskej a inej činnosti na súvislej ploche väčšej ako 2 ha podľa § 13 ods. 2 písm. h) zákona o ochrane prírody a krajiny:

Žiadateľ: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Klemensova 8, 813 61 Bratislava zastúpené správcom ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Košice, Kasárenské námestie č. 11, 041 50 Košice, IČO: 0031364501

Predmet žiadosti: súhlas na pozemnú aplikáciu chemických prostriedkov na ničenie buriny v rokoch 2019 - 2022 v staničných a traťových koľajach v obvode ŽSR, OR Košice, herbicídnym prípravkom ROSATE TF a DICOPUR M750 v okrese Spišská Nová Ves, v úsekoch železničnej trate Obvod SMSÚ ŽTS TO Spišská Nová Ves: Margecany - Poprad a Obvod SMSÚ ŽTS TO Margecany: Margecany - Červená Skala, v okrese Spišská Nová Ves, na území, na ktorom platí druhý stupeň ochrany v zmysle zákona o ochrany prírody a krajiny.
Aplikácia herbicídnym prípravkom ROSATE TF a DICOPUR M750 bude vykonaná koľajovou kropiacou súpravou, v šírke štrkového lôžka, podvalov a banketu max. 3 m od osi koľaje na obidve strany, bez zásahu na okolité porasty, z dôvodu zabezpečenia priepustnosti a únosnosti koľajového lôžka, funkčnosti koľajových obvodov traťových a staničných zabezpečovacích zariadení a bezpečnosti pohybu zamestnancov ŽSR v posunovacích rajónov ako aj zamestnancov externých subjektov, vykonávajúcich určené činnosti na železničnej infraštruktúre.

Žiadosť doručená dňa: 11. 11. 2019

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (, zofia.gmucova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.