hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-SN-OSZP-2019/015715

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny:

Žiadateľ: Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 01 Spišská Nová Ves

Predmet žiadosti:
Súhlas na výrub stromov rastúcich vo verejnej zeleni v nasledovných lokalitách, parcelách a v počtoch:

1. ul. Chrapčiakova 2 - Centrálna mestská zóna (CMZ)
- parc. č. E-KN 50906 - zastavaná plocha a nádvorie - 2 ks smrek pichľavý

2. ul. Hutnícka 5 - sídlisko Západ
- parc. č. C-KN 1400/1 - ostatná plocha - 1 ks borovica lesná

3. ul. Tkáčska 4 - sídlisko Západ
- parc. č. C-KN 1364/1 - ostatná plocha - 1 ks borovica lesná
- 1 ks smrek pichľavý

4. ul.Kuzmányho - parčík Telep
- parc. č. E-KN 50543 - zastavaná plocha a nádvorie - 1 ks buk lesný
- 1 ks smrek obyčajný

5. ul. Bezručová 5,7 - sídlisko Mier
- parc. č. KN- C 6278 - zastavaná plocha a nádvorie - 1 ks smrek obyčajný
                                                                                    - 3 ks tuja západná
6. ul. Javorová 2016/9 - sídlisko Tarča 

- parc. č. KN-C 4722/1 - ostatná plocha - 1 ks smrek obyčajný

7. ul. Čsl. Armády 15,16 - Centrálna mestská zóna (CMZ)
- parc. č. C-KN 3119/1 - zastavaná plocha a nádvorie - 1 ks smrek obyčajný

8. ul. Mickiewicza 1122/1 - Centrálna mestská zóna (CMZ)
- parc. č. E-KN 51143/2 - zastavaná plocha a nádvorie - 3 ks borovica lesná
                                                                                        - 1 ks smrek obyčajný

9. ul. Rázusova 293/18,20 - Centrálna mestská zóna (CMZ)
- parc. č. C-KN 2555/1 - ostatná plocha - 2 ks smrek obyčajný
                                                                - 2 ks borovica lesná

10. ul. Moravská 7/8 - Centrálna mestská zóna (CMZ)
- parc. č. C-KN 88 - ostatná plocha - 1 ks breza previsnutá
                                                         - 1 ks tis obyčajný

11. ul. Puškinová 924/5A - Centrálna mestská zóna (CMZ)
- parc. č. E-KN 52042 - zastavaná plocha a nádvorie - 1 ks lipa malolistá

v katastrálnom území mesta Spišská Nová Ves.

Predmetné pozemky na ktorých dreviny rastú sú vo vlastníctve Mesta Spišská Nová Ves. Výrub stromov je navrhovaný s ohľadom na zhoršený zdravotný stav stromov, na zaistenie bezpečnosti občanov a ohrozovanie majetku, nevhodné hygienické a bytové podmienky, plánovaná rekonštrukcia prístupu k nehnuteľnosti rodinného domu, narušená stabilita stromov, poškodenie a preschnutie koruny stromov, nekoncepčná výsadba a neodborná úprava, orez stromov, zásah do vzdušného elektrického a telekomunikačného vedenia.

Žiadosť doručená dňa:  08. 11. 2019

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou (oszp.sn@minv.sk, zofia.gmucova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.