Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Ou_MI-OSZP-2019/015977

10.10.2019

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:

Žiadosť o súhlas na výrub krovín podľa zákona o OPaK v k. ú. Kaluža

Žiadateľ:
Obec Kaluža, OCÚ


Predmet žiadosti:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub krovín rastúce na parc. č. „C“ KN 508/1 k. ú. Kaluža

 

Odôvodnenie žiadosti:

Dôvodom výrubu vyčistenie pozemku od náletových drevín.

Žiadosť doručená dňa:
8.10.2019

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (e-podanie) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:

Žiadosť o súhlas na výrub krovín podľa zákona o OPaK v k. ú. Kaluža

Žiadateľ:
Obec Kaluža, OCÚ


Predmet žiadosti:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub krovín rastúce na parc. č. „C“ KN 508/1 k. ú. Kaluža

 

Odôvodnenie žiadosti:

Dôvodom výrubu vyčistenie pozemku od náletových drevín.

Žiadosť doručená dňa:
8.10.2019

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (e-podanie) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.