Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MI-OSZP-2019/018562

28.11.2019

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín a krovín podľa zákona o OPaK v k. ú. Malé Raškovce
Žiadateľ:
Obec Malé Raškovce

Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub krovín na parc. reg. „C“ KN 271/3, k. ú. Malé Raškovce

Odôvodnenie žiadosti:
Dôvodom je vyčistenie pozemkov od náletových drevín a prinavrátenie do pôvodného stavu – zastavaná plocha a nádvorie.
Žiadosť doručená dňa:
26.11.2019
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (e-podanie) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.