Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MI-OSZP-2019/017509

07.11.2019

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:

Žiadosť o súhlas na výrub krovín podľa zákona o OPaK v k. ú. Staré

Žiadateľ:
Obec Staré, OCÚ


Predmet žiadosti:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 1 ks stromu druh orech s obvodom kmeňa 155 cm, rastúci na parc. č. 561 k. ú. Staré

 

Odôvodnenie žiadosti:

Predmetný strom rastie v blízkosti pamiatkovo chránenej budovy kaštieľa v obci, svojim rastom ohrozuje budovu

Žiadosť doručená dňa:
6.11.2019

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (e-podanie) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.