Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Ou-MI-OSZP-2019/015805

07.10.2019

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:

Žiadosť o súhlas na výrub drevín a krovín podľa zákona o OPaK v k. ú. Oborín

Žiadateľ:
Gergely Telgarec a Eva Telgarec Oborín 84, 076 75 Oborín


Predmet žiadosti:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 10 ks stromov druh agát rastúce na parc. „C“ KN 3079/49 k. ú. Oborín

 

Odôvodnenie žiadosti:

Dôvodom výrubu je prebierka od náletových inváznych drevín.

Žiadosť doručená dňa:
4.10.2019

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (e-podanie) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.