Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MI-OSZP-2019/015779

07.10.2019

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín a krovín podľa zákona o OPaK v k. ú. Michalovce
Žiadateľ:
Mesto Michalovce

Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 8 ks stromov druh pagaštan konský 1 ks, orech kráľovský 4 ks, slivka 1 ks, agát biely 2 ks, rastúce na parc. „E“ KN 2764/1, 2785, 2876, „C“ KN 4645/1, „E“ KN 6378 k. ú. Michalovce.

Odôvodnenie žiadosti:
Predmetné stromy sú v zlom zdravotnom stave, hniloba v spodnej časti kmeňov, preschnuté v korunách. Ohrozujú bezpečnosť ľudí pohybujúcich sa v ich blízosti.
Žiadosť doručená dňa:
26.9.2019
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (e-podanie) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.