Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MI-OSZP-2019/009747

04.06.2019

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín a krovín podľa zákona o OPaK v k. ú. Michalovce
Žiadateľ:
Mesto Michalovce

Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 4 ks stromov druh jaseň 1 ks, agát 1 sk, pajaseň 2 ks rastúce na parc. „C“ KN 4659/1, „E“ KN 845, „C“ KN 825 k. ú. Michalovce.

Odôvodnenie žiadosti:
1 ks Pajaseň je v zlom zdravotnom stave, prehnitý. Agát a 2 ks pajaseň poškodzujú budovu a oplotenie.
Žiadosť doručená dňa:
4.6.2019
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (e-podanie) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.