Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MI-OSZ-2019/012980

15.08.2019

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín a krovín podľa zákona o OPaK v k. ú. Rakovec nad Ondavou
Žiadateľ:
Alexej Naščák, Rakovec nad Ondavou 38, 072 03

Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 15 ks stromov druh agát rastúce na parc. „E“ KN 1290 – vodná plocha, k. ú. Rakovec nad Ondavou.

Odôvodnenie žiadosti:
Dôvodom výrubu je vyčistenie pôdy od náletových inváznych drevín
Žiadosť doručená dňa:
9.8.2019
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (e-podanie) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.