Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Nová web stránka

05.11.2019

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o zmenu rozhodnutia č. OU-MI-OSZP-2018/001317-6 zo dňa 8.3.2018 podľa zákona o OPaK pre stavbu „Prepojovací VTL plynovod Poľsko – Slovensko“.
Žiadateľ:
eustream a.s., Bratislava

Predmet žiadosti:
Žiadosť zmenu rozhodnutia č. OU-MI-OSZP-2018/001317-6 zo dňa 8.3.2018 v časti II. podľa § 89 ods. 1 a) zak. o OPaK: náhradná výsadba

Odôvodnenie žiadosti:
Zmena druhovej skladby drevín v k. ú. Budkovce, Drahňov, Krišovská Liesková, Nacina Ves, Oreské, Staré, Šamudovce, Vojany
Žiadosť doručená dňa:
31.10.2019
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (e-podanie) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.