Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-OSZP1-2014/014211-1

11.04.2014

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť zo dňa 3.4.2014 o udelenie výnimky zo zákazov ustanovených v 3. stupni ochrany na organizovanie verejnosti prístupného podujatia „Slávnostné otvorenie turistického informačného centra spojeného s Dňom detí a otvorením letnej turistickej sezóny“ vo vyhradenom areáli Dobšinská ľadová jaskyňa, ktoré sa uskutoční dňa 31.05.2014.

Žiadateľ: Obec Stratená, Stratená 46, 049 71 Stratená

Predmet žiadosti: udelenie výnimky v zmysle § 14 ods. 1 písm. e) zákona o OPaK na organizovanie verejnosti prístupného podujatia „Slávnostné otvorenie turistického informačného centra spojeného s Dňom detí a otvorením letnej turistickej sezóny“ vo vyhradenom areáli Dobšinská ľadová jaskyňa v zmysle vyhlášky bývalého KÚŽP Košice č. 1/2006 zo 14.3.2006 o návštevnom poriadku NP Slovenský raj a jeho ochranného pásma.

V zmysle § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do piatich pracovných dní od zverejnenia tejto informácie potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou na e-mailovu adresu basistova.zlatica@ke.vs.sk záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní najneskôr do siedmych dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.