hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-OSZP1-2013/00182-1

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť zo dňa 6.11.2013 o udelenie výnimky zo zákazov ustanovených v 5. stupni ochrany na organizovanie verejného športového podujatia Ľadový maratón na území NP Slovenský raj, ktoré sa uskutoční dňa 11.01.2014.

Žiadateľ: Mgr. Michal Sabovčík, Hlavná 88, 053 15 Hrabušice

Predmet žiadosti: udelenie výnimky v zmysle § 16 ods. 1 v znení 14 ods. 1 písm. e) zákona o OPaK na organizovanie hromadného športového podujatia „Ľadový maratón“, t.j. lezenie na ľadopádoch v povolených lokalitách NP Slovenský raj v zmysle vyhlášky bývalého KÚŽP Košice č. 1/2006 zo 14.3.2006 o návštevnom poriadku NP Slovenský raj a jeho ochranného pásma, kde platí 5. stupeň ochrany

V zmysle § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do siedmych dní od zverejnenia tejto informácie potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou na e-mailovu adresu basistova.zlatica@ke.vs.sk záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní najneskôr do siedmych dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.