hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP3-2018/042941

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme prejednanie nasledovného správneho konania:
Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub 2 ks stromov druhu Smrek obyčajný (Picea abies) rastúcich na pozemku parc. č. 609/4, kat. úz. Skladná, vo vlastníctve mesta Košice, MČ Košice – Juh.

Žiadateľ: Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova č. 79, 040 01 Košice
Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 2 ks stromov druhu Smrek obyčajný (Picea abies) s obvodmi kmeňov 100 a 66 cm rastúcich na pozemku parc. č. 609/4, kat. úz. Skladná (lokalita: Krivá č. 14, Košice), vo vlastníctve mesta Košice, MČ Košice – Juh.

Ako dôvod žiadateľ uvádza, že predmetné dreviny sú nevhodne vysadené v úzkom zelenom páse v blízkosti obytného bloku čím dochádza k tieneniu bytov a poškodzovaniu fasády domu.
Žiadosť doručená dňa: 01.10.2018
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.