hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP3-2018/039292

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub 3 ks stromov na ul. Odborárska a ul. Račí potok.

Žiadateľ: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice v zastúpení Správou mestskej zelene v Košiciach

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 3 ks stromov druhu Breza/Betula pend./ s obvodom kmeňa 104 cm, Lipa /Tilia cordata/ s obvodom 85 cm a Jaseň / Fraxinus sp./ s obvodom kmeňa 205 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou rastúcich na pozemku parc. č. 4192/94, 704/1 v kat. úz. Stredné mesto. Dôvodom výrubu možné poškodenie garáže konármi a koreňovým systémom brezy ktorá rastie v tesnej blízkosti garáže, v prípade lipy a jaseňa sa jedná o nevhodne rastúce dreviny v tesnej blízkosti radových garáží s množstvom suchých konárov – možné poškodzovanie blízkych garáží konármi a koreňovým systémom.

Žiadosť doručená dňa: 30.08.2018

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (petronela.sedlakova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.