hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP3-2018/037686

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme prejednanie nasledovného správneho konania:
Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub 9 ks stromov rastúcich na pozemku parc. č. 215/1, 221, 222/1, 228, 220/1 a 218/1, kat. úz. Terasa, vo vlastníctve mesta Košice, MČ Košice – Západ.

Žiadateľ: Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova č. 79, 040 01 Košice

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub:
1 ks stromu druhu Breza previsnutá (Betula pendula) s obvodom kmeňa 89 cm rastúceho na pozemku parc. č. 215/1, kat. úz. Terasa; 1 ks stromu druhu Hlošina úzkolistá (Elaeagnus angustifolia) s obvodom kmeňa 109 cm a 1 ks stromu druhu Čremcha obyčajná (Prunus padus) s obvodom kmeňa 116 cm, rastúcich na pozemku parc. č. 221, kat. úz. Terasa; 1 ks stromu druhu Topoľ čierny (Populus nigra) s obvodom kmeňa 193 cm rastúceho na pozemku parc. č. 222/1, kat. úz. Terasa; 1 ks stromu druhu Hlošina úzkolistá (Elaeagnus angustifolia) s obvodom kmeňa 71 cm a 2 ks stromov druhu Topoľ čierny (Populus nigra) s obvodmi kmeňov 233 cm 248 cm, rastúcich na pozemku parc. č. 228, kat. úz. Terasa; 1 ks stromu druhu Lieska turecká (Corylus colurna) s obvodom kmeňa 103 cm rastúceho na pozemku parc. č. 220/1, kat. úz. Terasa a 1 ks stromu druhu Agát biely (Robinia pseudoacacia) s obvodom kmeňa 83 cm rastúceho na pozemku parc. č. 218/1, kat. úz. Terasa, vo vlastníctve mesta Košice, MČ Košice – Západ.

Dôvodom žiadosti o výrub je nízka vitalita drevín a ich ekologického a estetického pôsobenia.
Žiadosť doručená dňa: 10.08.2018
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.