Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KE-OSZP3-2018/022811

17.04.2018

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub 2 ks stromov druhu Smrek obyčajný/Picea abies, rastúce na pozemku parc. č. 2781 a 2779, kat. úz. Grunt, vo vlastníctve mesta Košice, MČ Košice – Sídlisko KVP.

Žiadateľ: MČ Košice – Sídlisko KVP, Tr. KVP č. 1, 040 23 Košice

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 1 ks stromu druhu Smrek obyčajný/Picea abies s obvodom kmeňa 64 cm, rastúci na pozemku parc. č. 2781, kat. úz. Grunt a 1 ks stromu druhu Smrek obyčajný/Picea abies s obvodom kmeňa 72 cm, rastúci na pozemku parc. č. 2779, kat. úz. Grunt (lokalita: Húskova č. 57 - 63 ,Košice), vo vlastníctve mesta Košice, MČ Košice – Sídlisko KVP.

Dôvodom žiadosti o výrub je skutočnosť, že stromy rastú v tesnej blízkosti obytného domu, spôsobujú značné zatienenie bytov a poškodzujú fasádu bytového domu.

Žiadosť doručená dňa: 16.04.2018

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.