Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KE-OSZP3-2018/022753

18.04.2018

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na 20 ks stromov v lokalite Galaktická 9.

Žiadateľ: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 20 ks stromov rastúcich na pozemku reg. „C“ parc. č. 3380/1 v kat. úz. Jazero. Dôvodom výrubu je, že stromy sú už za hranicou životnosti, olamujú sa z nich suché konáre, ktoré padajú priamo na cyklistický resp. peší chodník, vedúci popri Hornáde. Stromy boli nevhodne vysadené tesne medzi oplotením areálu a budovami bývalej ZŠ, pričom v súčasnosti už koruny stromov prerastajú výšku budovy a ich koreňový systém narúša základy oplotenia aj budovy a ich statiku, koruny stromov sú ťažko poškodené, trpia hnilobou a majú zníženú fyziologickú hodnotu. Výrubom chce žiadateľ predísť prípadnému poškodeniu zdravia a života chodcov aj cyklistov na chodníku, ako aj poškodeniu budovy školy.

Žiadosť doručená dňa: 16.04.2018

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (petronela.sedlakova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.