Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KE-OSZP3-2018/019450

21.03.2018

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub 5 ks stromov rastúcich v lokalite Letná ul., Obrancov mieru.

Žiadateľ: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice v zastúpení Správou mestskej zelene v Košiciach

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 5 ks stromov, rastúcich na pozemku parc. č. 2651/10, 2944/21, 2944/22, 2944/23 v kat. úz. Severné mesto. Dôvodom výrubu je narušenie stability, poškodenie chodníka koreňovou sústavou resp. nevhodné vysadenie stromov v tesnej blízkosti bytového domu.

Žiadosť doručená dňa: 20.03.2018

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (petronela.sedlakova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.